Táborový řád

 • Je nedílnou součástí závazné přihlášky. Rodiče jsou s táborovým řádem seznámeni při přihlášení dítěte do tábora a stvrzují to svým podpisem na přihlášce.
 • Děti jsou s tímto řádem seznámeny první den pobytu na táboře.
 • V případě porušení táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. Jistě chápete, že ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh tábora.

Táborový řád – LDT Finfarum

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu: 

 1. Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky.
 2. Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit.
 3. Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli pracovníka tábora.
 4. Poslouchej a dodržuj veškeré rady a doporučení, příkazy i zákazy svého oddílového vedoucího.
 5. Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího.
 6. Táborový majetek a majetek ostatních táborníků je každý povinen opatrovat, ošetřovat a udržovat a chránit ho před poškozením a ztrátou. Náhrada škody bude požadována po tom, kdo škodu způsobil.
 7. Táborník bude dodržovat bezpečnostní pokyny pohybu po areálu tábora, po veřejné komunikaci, v lese apod.
 8. Při vycházce do okolí i při celodenním výletě bude každý dbát na své vystupování a chování, aby chránil a udržoval dobrou pověst tábora.
 9. Nikdo nebude vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jejich obyvatel a vědomí oddílového vedoucího.
 10. Ve stanech nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze.
 11. K jídlu přichází táborník vždy čistý a umytý. V jídelně dbá slušného vystupování a správného stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá.
 12. Ve stanech a v ostatním areálu tábora, ale i jeho okolí, každý udržuje pořádek a čistotu. Během pobytu bude hodnocen pořádek a čistota.
 13. Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu.
 14. Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora.
 15. V době od večerky až do budíčku nikdo nebude rušit ostatní ze spánku
 16. Koupání je možné pouze pod dohledem oddílového vedoucího nebo zdravotníka. Koupající se řídí jejich pokyny. Platí zákaz skákání. V umývárnách po sobě zanechává pořádek.
 17. Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, i když se mu to bude zdát nevýznamné, oznámí to ihned oddílovému vedoucímu. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotník a vedoucí tábora.
 18. Táborník bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí.
 19. Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
 20. Nalezne-li zdechlé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Nehladí cizí domácí zvířata, především kočky a psy.
 21. Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo souhlasu vedoucího.
 22. Při mimořádných situacích (požár, povodeň apod.) se řídí pokyny vedení tábora.
 23. Při pohybu cizích osob v areálu tábora na tyto upozorní vedení tábora. Je-li to návštěva, pozdraví a dál se věnuje své činnosti.
 24. Táborník si sám zodpovídá za své cennosti, výstroj a výzbroj.

Vedení tábora:

 • nedoporučuje dětem brát s sebou cenné předměty – telefony, přehrávače, rádia, videohry, drahé šperky apod.
 • neodpovídá za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či odcizení
 • si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí (za přítomnosti dítěte a dvou pedagogických pracovníků), a to při podezření na přechovávání či používání omamných a návykových látek (nikotin, alkohol, léky, drogy) nebo nebezpečných věcí (např. pyrotechnika)

Vyloučení dítěte z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:

 • při opakovaném porušování táborového řádu
 • při neustálém opakování nevhodného chování
 • při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a napadání, sexuální aktivity, apod.
 • užívání návykových látek a alkoholu
  příp. jiné nezákonné jednání